header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru pracuje w reżimie sanitarnym wynikającym z zagrożenia COVID-19.

Wszelkie wnioski i pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Kancelarii Starostwa kancelaria@policki.pl (dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Osobisty odbór dokumentów jest możliwy po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału.


Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru został utworzony na mocy uchwały Nr XIII/100/2007 Rady powiatu w Policach z dnia 28.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, zmienionej uchwałą Nr XLVI/323/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 5 listopada 2010 r. i realizuje zadania, określone w § 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Policach, w oparciu o przepisy ustaw:
 1. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z późniejszymi zmianami),
 2. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami)
 3. z dnia 28 września 1991 r. O lasach (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 235, z późniejszymi zmianami),
 4. z dnia 2 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami),

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy w szczególności prowadzenie zadań w zakresie:
 1. geodezji, w tym m.in.:
 1. gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. kontrola opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 3. udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym,
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 5. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 6. zakładanie osnów szczegółowych i uzgadnianie ich projektów,
 7. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki,
 8. prowadzenie i zatwierdzanie aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
 9. przekwalifikowywanie gruntów rolnych na leśne, w przypadku, gdy zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej lub z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 10. prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;
 1. kartografii, w tym m.in.:
 1. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych topograficznych w systemie teleinformatycznym,
 2. udostępnianie ortofotomapy,
 3. wydawanie zezwoleń, dotyczących rozpowszechniania oraz reprodukowania w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny,
 4. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych - mapy zasadniczej i ewidencyjnej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
 5. kontrola przyjmowanych opracowań kartograficznych;
 1. katastru, w tym m.in.:
 1. tworzenie i prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), w tym rejestru cen i wartości nieruchomości oraz udostępnianie danych, zgromadzonych w tych bazach,
 2. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
 3. przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
 4. sporządzanie gminnych i powiatowych zbiorczych zestawień danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
 5. zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym jednostkom.

Naczelnik Wydziału:

poniedziałek: 7:30 – 16:00,

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30,

piątek: 7:30 – 15:00.


Mapa zasadnicza:

poniedziałek: 7:30 – 16:00,

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30,

piątek: 7:30 – 15:00.


Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów:

poniedziałek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:30,

wtorek, środa, czwartek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 15:00,

piątek: 8:00 – 12:00; 12:30 – 14:30.


Kasa (przyjmuje płatności również za pomocą kart płatniczych) czynna:

poniedziałek: 7:30 – 15:30,

wtorek, środa, czwartek: 7:30 – 15:00,

piątek: 7:30 – 14:30.