header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Główny Geodeta Kraju przedstawił uszczegółowienie swojego stanowiska na temat zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-06-01


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Nr 10/2023 Starosty Polickiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Policach.

W tym dniu urząd będzie nieczynny.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę 3 czerwca 2023 r. w godzinach od 7:30 do 15:00.


2023-05-22


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Główny Geodeta Kraju przedstawił informację na temat zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.


2023-05-15


Wykonawcom prac geodezyjnych korzystającym z pełnej wersji aplikacji GEO-INFO Mapa lub GEO-INFO wMapa udostępniamy do zaimportowania zaktualizowany słownik władających sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru powiatu polickiego


2023-04-28

Przypominamy, że zgodnie z §18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, do powierzchni zabudowy NIE wlicza się powierzchni nawisów.


2023-04-03

Wykonawcom prac geodezyjnych przypominamy, że przewód kanalizacyjny niepodłączony do sieci ogólnospławnej lub deszczowej określa się jako 'l - lokalny' i tak też należy go przedstawiać na szkicach polowych oraz definiować w roboczej bazie danych.

Jeżeli przewód odprowadza wodę deszczową, obiektem kończącym sieć jest zbiornik wprowadzany do bazy danych GESUT jako Urządzenie techniczne (SUKU). W polu Informacje dodatkowe należy wprowadzić zapis zbiornik.

Przewody sieci kanalizacji lokalnej przenoszące ścieki kończą się obiektem Osadnik, szambo (SUKM) lub Przydomowa oczyszczalnia ścieków (SUKD).

Również przewód wodociągowy niepodłączony do sieci ogólnej należy klasyfikować jako 'l - lokalny'.


2023-03-15


Wykonawców prac geodezyjnych korzystających z aplikacji GEO-INFO Delta informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, nie dokonuje się segmentacji przewodów elektroenergetycznych ze względu na ich ilość.


Każdy pojedynczy przewód prowadzimy od źródła zasilania do punktu odbiorczego.
Przy większej liczbie, każdy następny przewód prowadzimy po śladzie pierwszego.


2023-02-06


W związku z okrojoną listą obiektów GESUT zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu informujemy, że wszystkie obiekty, które się w nim nie znalazły jak, np. wywietrznik, zbiornik sieci wodociągowej, mufa kablowa, złącze kablowe, zbiornik kanalizacji deszczowej, należy określać na szkicu oraz przekazywać w pliku wymiany jako Urządzenia techniczne, odpowiednio: SUKU, SUWU, SUEU, SUTU, SUKU z odpowiednim opisem w polu Informacje dodatkowe.


Studnie kanalizacyjne chłonne określamy kodem SUKS z opisem "chłonna" w polu Informacje dodatkowe.


2023-02-06


Wykonawcom prac geodezyjnych korzystającym z aplikacji GEO-INFO Delta przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, dla obiektu Rzędna:

 • w przypadku relacji do obiektu Przewód należy stosować atrybut "Rzędna przewodu"
 • dla obiektu Obudowa ochronna przewodu stosuje się atrybut "Rzędna góry"

2023-02-01


Poniżej zamieszczono rysunki wyjaśniające użytkownikom aplikacji GEO-INFO Delta różnice pomiędzy obiektami SUKS - studnia (symbol), SUKS - studnia (powierzchnia), SUPK - komora (symbol) SUPK - komora (powierzchnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Przedstawiono również opisy rzędnych wysokości (GUPPRZ) wraz z relacjami:


2023-01-11


Wykonawców prac geodezyjnych korzystających z aplikacji GEO-INFO Delta informujemy, że udostępniono metadane pozwalające na pracę na pobranym z pzgik pliku stanowiącym materiał "0.1 Mapa dla wykonawcy (eksport GIV dla Delty)":


2023-01-03


Wykonawcy prac geodezyjnych przekazujący do weryfikacji operaty po dniu 2022-12-20, proszeni są o podawanie na szkicach polowych kodów z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Dla wykonawców prac ewidencyjnych przygotowano formularze zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:


2022-12-16


Zgodnie z interpretacją Głownego Geodety Kraju zawartej w Informatorze Głównego Geodety Kraju, Wydanie 2 - listopad 2022, przez postać rastrową należy także rozumieć przekształcenie mapy w postaci wektorowej do jednego z formatów graficznych, najczęściej TaggedImage File Format (tiff), ale także do formatu PDF.

W związku z powyższym, do dnia 2022-12-31 włącznie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

 • do obliczenia opłaty za kopię mapy ewidencyjnej generowanej do pliku w formacie PDF jest stosowana pozycja nr 4 z tabeli "Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB"
 • dla mapy zasadniczej generowanej do pliku w formacie PDF podstawę naliczenia opłaty stanowi pozycja nr 1 z tabeli "Mapa zasadnicza"

Od dnia 2023-01-01 będą stosowane analogiczne zasady naliczania opłaty zgodnie ze stawkami opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


2022-11-14


W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa


Aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie wniosków o wydanie materiałow z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również wniosków o wydanie wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów, pobranie niezbędnych druków (formularz Wniosku, druk licencji, druk Dokumentu Obliczenia Opłaty), określenie graficznego zasięgu zgłoszenia, wybór materiałów, które przygotowane zostaną w sposób automatyczny a po uiszczeniu opłaty możliwe są do pobrania przez Internet. Opłata za wygenerowane dokumenty może zostać dokonana w dowolny sposób, łącznie z płatnością online.


Zasady obsługi aplikacji GEO-INFO i.Wniosek przedstawiono w poradnikach wideo:


2022-11-03


W ramach projektu Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt Nr RPZP.09.10.00-32-0001/18) została uruchomiona e-usługa

 • GEO-INFO i.Rzeczoznawca https://irzeczoznawca.policki.pl, aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych umożliwiająca m.in. czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych (skanów dokumentów od roku 2022).

Uzyskanie dostępu do e-usługi następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie dostępu.

Poniżej zamieszczono link do edytowalnego formularza wniosku w formacie PDF:

Wniosek GEO-INFO i.Rzeczoznawca

Podpisany wniosek można złożyć osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą pod adresem: Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Zapisany w formacie PDF wniosek, podpisany podpisem osobistym (z dowodu osobistego z warstwą podpisu elektronicznego) lub podpisem kwalifikowanym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@policki.pl


2022-09-13


Informujemy, że na mocy porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Starostą Polickim, GGK pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyEwidencjiGruntow/3211

udostępnia usługi wyszukiwania, przegladania, pobierania danych Ewidencji gruntów i budynków z obszaru powiatu polickiego (WMS/WFS).


Na podstawie tego samego porozumienia, Główny Geodeta Kraju, pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/ext/PowiatoweBazyUzbrojeniaTerenu/3211

udostępnia usługę przeglądania danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla obszaru gminy Kołbaskowo (WMS).


Starosta Policki przekazuje dane do aktualizacji usług w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.

Do wyświetlenia udostępnionych danych niezbędny jest specjalny program - klient WMS/WFS, np. freeware'owe QGIS, Geoxa, Gaia. Wbudowaną funkcję korzystania z serwisów WMS mają również niektóre geodezyjne programy obliczeniowe, np. C-Geo lub Ewmapa.


Plik projektu QGiS zawierający warstwy WMS z usług udostępnianych przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru powiatu polickiego (EGiB) i gminy Kołbaskowo (GESUT).


2022-06-28


W związku z zakończeniem prac związanych z przeniesieniem Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na nową infrastrukturę teleinformatyczną oraz przepięciem instalacji elektroenergetycznej na nową rozdzielnicę został przywrócony dostęp do e-usług (i.EGiB, i.Kerg, i.Komornik).


Aplikacje pracują w połączeniu szyfrowanym, aktualne adresy internetowe to:


2022-03-07


Informujemy, że uzyskaliśmy interpretację Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej GUGiK, z której wynika, że dla punktu granicznego stabilizowanego znakiem PLASTMARK zasadne jest przyjęcie wartości atrybutu STB = 3.

Tak więc przy określaniu typu stabilizacji punktów granicznych należy stosować następujące zasady:

 • krzyż, palik - niestabilizowany (STB = 2)
 • rurka żelazna, pręt stalowy, bolec, rurka drenarska, zaimpregnowany pal drewniany stabilizowany w terenie podmokłym, znak typu PLASTMARK - znak naziemny (STB = 3)
 • każda stabilizacja dwuelementowa - znak naziemny i podziemny (STB = 4)
 • rurka drenarska wkopana poniżej powierzchni gruntu - znak podziemny (STB = 5)
 • narożnik budynku, słupek ogrodzeniowy - szczegół terenowy I grupy dokładnościowej (STB = 6)

2022-01-26


Przypominamy, że przyjęcie operatu technicznego do zasobu kończy proces wykonania pracy geodezyjnej i po tym czasie nie można dokonywać w nim żadnych zmian. W dniu 2021-09-21 Główny Geodeta Kraju wystosował w tej sprawie pismo KN.540.33.2021.


2021-09-22


Informujemy, że prace geodezyjne zgłoszone po dniu 31 lipca 2020 r. podlegają rygorowi przepisu art. 12a ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020.2052 t.j).

Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac (zgłoszenie pracy geodezyjnej zostanie ANULOWANE z urzędu).

Zgodnie z art. 12a ust. 1c ww. ustawy, ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu danych lub dokumentów z prac, i czyni to poprzez wydanie postanowienia zgodnie z przepisami art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.


2021-07-08


Informujemy, że ponowne złożenie operatu wynikające z negatywnego wyniku weryfikacji, pociąga za sobą obowiązek ponownego złożenia przez wykonawcę prawidłowo wypełnionego Zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, w którym zostaną oznaczone zakresy aktualizowanych baz danych.


2021-04-23

Użytkowników aplikacji i.Kerg prosimy o korzystanie z nowej funkcjonalności modułu weryfikacji pozwalającej na przekazywanie plików do ODGiK nie - jak dotychczas - w komentarzach, lecz za pomocą funkcji i.Kergu, która rozpoczyna się od kliknięcia na zielonym klawiszu "Zawiadomienie" po prawej stronie górnej części ekranu.


Taki sposób przekazywania plików jest wymagalny dla operatów w postaci elektronicznej zgłoszonych przez i.Kerg.

Korzystanie z funkcjonalności modułu weryfikacji przyspieszy przyjęcie operatu do pzgik i odwrotnie - przesyłanie plików w komentarzach wydłuży termin.


2021-04-22

Przypominamy, że dokument o nazwie Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych służy między innymi do poinformowania o wykonaniu prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem W CAŁOŚCI lub W CZĘŚCI, co ma swoje konsekwencje.

Zgodnie z przepisami prawa, nie ma możliwości kontynuowania ZAKOŃCZONEJ W CAŁOŚCI pracy geodezyjnej.

Wszystkie prośby o ponowne "otwarcie" pracy geodezyjnej, dla której przekazano Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych zawierające informację o wykonaniu prac geodezyjnych W CAŁOŚCI będą traktowane ODMOWNIE a ponowne podjęcie prac geodezyjnych będzie wymagało dokonania nowego zgłoszenia prac.

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oznacza to, że Wykonawca nie może poinformować o konieczności etapowania pracy wówczas, gdy trwa już jej weryfikacja.

WSZYSTKIE UZGODNIENIA pomiędzy wykonawcą prac geodezyjnych a organem Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym dotyczące etapowania pracy geodezyjnej MUSZĄ MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ.


2021-01-28

Wykonawców przekazujących do weryfikacji operaty w postaci cyfrowej podpisywane Profilem Zufanym prosimy o korzystanie z podpisu w formacie PAdES umożliwiającym naniesienie graficznego znaku podpisu, dzięki któremu dodatkowo widać, że dokument jest uwierzytelniony przez autora.

Podpis formatu PAdES powstaje wewnątrz pliku PDF i nie jest tworzony plik formatu XML zawierający w swej strukturze zarówno plik dokumentu jak i złożony podpis.

Format PAdES jest aktualnie domyślnym formatem do podpisywania dokumentów PDF na stronie Profilu Zaufanego i jedyne, o czym należy pamiętać, to wskazanie kursorem myszy pozycji graficznego znaku podpisu tak, żeby nie przysłaniał on treści dokumentu.

W przeciwnym wypadku graficzny znak podpisu zostanie wstawiony w miejsciu domyślnym, którym jest prawy górny róg dokumentu.Dodatkowe dokumenty przekazywane wraz z operatem takie jak, np. zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (również podpisane cyfrowo) MUSZĄ w nazwie zawierać identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej w formacie GK.6640.X.YYYY tak, aby była możliwość powiązania ich z właściwym operatem.


2020-12-08

Użytkowników aplikacji i.Kerg oraz i.Komornik informujemy, że na liście banków obsługiwanych przez usługę płatności internetowych Paybynet działającą w schemacie przelewu bezpośredniego na konto Starostwa pojawił się mBank.

Aktualna lista banków obecnych w usłudze dostępna jest na stronie systemu płatności


2020-11-05

Wykonawców przekazujących do weryfikacji wyniki prac geodezyjnych informujemy, że dołączenie do operatu mapy do celów projektowych powoduje przeprowadzenie weryfikacji poprawności jej sporządzenia.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Głownego Geodety Kraju KN-IRP.071.99.2020 z dnia 2020-08-31:

"[...] w przypadku dołączania mapy do celów projektowych do wyników prac geodezyjnych, pozytywny wynik weryfikacji można uzyskać tylko wtedy, gdy mapa do celów projektowych nie zawiera błędów i może zostać opatrzona klauzulą wynikającą z art. 12b ust. 5 Pgik. Natomiast, jeżeli wykonawca nie chce, aby organ weryfikował jego mapę, nie przekazuje jej z wynikami pracy geodezyjnej, a na mapie przekazywanej zamawiającemu, na podstawie art. 12b ust. 5a Pgik, składa oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne klauzuli urzędowej."


Przypominamy również, że mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej złozona do klauzulowania MUSI być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym przez kierownika prac geodezyjnych (§30 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).
2020-09-18

Wykonawców przekazujących operaty w postaci elektronicznej informujemy, że zostało utworzone konto poczty elektronicznej o adresie eoperat@policki.pl służące do informowania o przekazaniu operatu przez i.Kerg.

Ze względu na małą pojemność konta, proszę nie wysyłać na nie plików operatów (nie dojdą!)


2020-09-02

Wykonawców przekazujących operaty w postaci elektronicznej informujemy, że w przypadku stwierdzenia błędu (chociażby literówki) w operacie, nie są możliwe jakiekolwiek poprawki w pliku.

W takim przypadku należy sporządzić operat ponownie i ponownie go podpisać podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym.


2020-09-02

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz podpisaniem Porozumienia z Głównym Geodetą Kraju zostały udostępnione (bezpłatnie) dane z obszaru powiatu polickiego w zakresie:

 1. geometrii działek ewidencyjnych;
 2. geometrii budynków;
 3. danych opisowych dotyczących działek ewidencyjnych:
  1. identyfikator działki,
 1. danych opisowych dotyczących budynków, w szczególności:
  1. identyfikator budynku,
  2. funkcja,
  3. rodzaj budynku - według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Usługa udostępniania WFS dla ww. danych jest dostępna pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/3211

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS (instrukcja).


2020-07-31

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zostały udostępnione wykazy wspórzędnych obiektów BDSOG (osnowa pozioma, osnowa wysokościowa, osnowa wielofunkcyjna).


Szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF


2020-06-31

Informujemy, że Powiat Policki jest partnerem projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.


2020-06-15

Wykonawcom przekazujących wyniki prac geodezyjnych w postaci plików wsadowych formatu *.GIV przypominamy, że redakcja obiektów w Delcie powinna być wykonana zgodnie ze skalami mapy prowadzonej w PODGiK dla poszczególnych baz danych.

I tak:

 • dla obiektów bazy danych EGiB należy dokonać redakcji mapy dla skal 1:1000 oraz 1:500;
 • dla obiektów baz danych BDOT500 oraz GESUT należy redagować mapę jedynie dla skali 1:500.

2020-04-03

Informujemy, że zgodnie z linią rozwojową SIP GEO-INFO, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach znosi konieczność dokonywania rezerwacji numerów punktów granicznych przez Wykonawców prac geodezyjnych z asortymentów:

 • 126 - mapa z projektem podziału nieruchomości
 • 127 - mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
 • 128 - mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości
 • 129 - projekt scalenia gruntów
 • 130 - projekt wymiany gruntów
 • 131 - inna mapa do celów prawnych
 • 132 - rozgraniczenie nieruchomości
 • 133 - wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek

Wykonawcy przekazujący wyniki prac geodezyjnych w postaci plików wsadowych formatu *.GIV zobowiązani są do uzupełniania dla punktów granicznych jedynie atrybutu Oznaczenie w materiale źródłowym. Atrybut Numer zostanie naliczony automatycznie i uzupełniony przez system podczas importu pliku.


2020-03-10

Informujemy, że producent SIP GEO-INFO wprowadził funkcjonalność polegającą na tym, że użytkownik aplikacji internetowej (i.EGiB, i.Kerg, i.Komornik), który zapomniał hasła może poprosić o link aktywacyjny umożliwiający jego zmianę.


2020-02-14

W związku ze zmianą układu odniesienia wysokości na PL-EVRF2007-NH, wprowadzoną zgodnie z §24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247), przekazując do pzgik pliki do zasilenia baz danych w formatach GIV, GML lub TXT należy do nazwy pliku utworzonej według dotychczasowego schematu dodać przyrostek '_EVRF2007'

W efekcie, poprawne nazwy plików dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 7 stycznia 2014 r. powinny mieć format opisany w tym dokumencie.

Nazw oraz formatu plików dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 7 stycznia 2014 r. dotyczy ten dokument.


2019-12-12

W dniu 2019-12-06 Geodeta Powiatowy opublikował informację na temat wprowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.


2019-12-06

W dniu 2019-11-29 Starosta Policki opublikował informację na temat wprowadzenia na obszarze Powiatu Polickiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz zasad przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci plików wygenerowanych z roboczej bazy danych (formt GIV lub GML).


2019-11-29

Informujemy, że w dniu 2019-11-20 do PZGiK został przyjęty operat techniczny sporządzony w ramach pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.1509.2019, asortyment 109 - aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

Praca geodezyjna polegała na zmianie układu odniesienia wysokości na PL-EVRF2007-NH zgodnie z §24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247)

Numer zasobu: P.3211.2019.2987.

Z dniem 2019-12-02, po wykonaniu transformacji baz danych, obowiązującym geodezyjnym układem wysokościowym na obszarze Powiatu Polickiego jest geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH, będący matematyczną i fizyczną realizacją europejskiego systemu wysokościowego EVRS.

UWAGA:

 • Od dnia uruchomienia mapy zasadniczej w nowym układzie wysokościowym, weryfikacja przekazanych dokumentów i materiałów obejmuje również dostosowanie przekazanych danych do obowiązującego układu odniesienia,
 • Mapy do celów projektowych również MUSZĄ być sporządzone w układzie PL-EVRF2007-NH,
 • Dla prac geodezyjnych w toku należy ponownie pobrać materiały zasobu. DANE ZOSTANĄ WYDANE BEZPŁATNIE.

2019-11-27

Informujemy, że z dniem 2019-07-10 została w pełni przywrócona funkcjonalność systemu płatności elektronicznych dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych korzystających z systemu zgłaszania prac geodezyjnych i obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg oraz dla kancelarii komorniczych korzystających z modułu i.Komornik.

Płatności na rzecz Starostwa realizowane są przez usługę Paybynet działającą w schemacie przelewu bezpośredniego z konta Geodety na konto Starostwa.

Aktualna lista banków obecnych w usłudze dostępna jest na stronie systemu płatności


2019-07-11

Przypominamy, że zgodnie z § 10, rozdział 3, załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), dla klasy obiektów GES_ObiektGESUT atrybut "eksploatacja”, przyjmuje wartości 'nieczynny' TYLKO PO UZYSKANIU POTWIERDZENIA od podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu o wyłączeniu z eksploatacji.

Oznacza to, że jeśli Wykonawca pracy geodezyjnej w bazie roboczej nadaje atrybutowi "eksploatacja” wartość 'nieczynny', do operatu technicznego należy obligatoryjnie dołączyć oryginał pisma, w którym podmiot władający siecią stwierdza wyłączenie z eksploatacji.

Brak potwierdzenia przez gestora sieci faktu wyłączenia z eksploatacji jest jednoznaczny z brakiem podstawy prawnej do nadania atrybutowi "eksploatacja” wartości 'nieczynny'.


2019-07-02

Wykonawców przekazujących wyniki prac geodezyjnych w postaci plików wsadowych formatu *.GIV informujemy, że zgodnie z modelem pojęciowym Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, dla obiektów bazy danych GESUT, których atrybut "istnienie" przyjmuje wartości: 'projektowany -p' lub 'w budowie - b', atrybut "eksploatacja" przyjmuje wartość NULL (pole pozostaje puste).


2018-05-11

Przy ustalaniu wartości atrybutu specjalnego <<Voidable>> dla obiektów klasy EGB_Budynek zaleca się korzystanie z interpretacji opracowanej na podstawie dokumentu opublikowanego na stronie GUGIK: Wytyczne techniczne dla systemów do prowadzenia EGiB.


2018-03-09

Na podstawie opracowania sporządzonego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie, przedstawiamy zasady opracowywania obiektów GESUT:

1. Przewody GESUT segmentuje się w następujących przypadkach:

 • na granicach jednostek ewidencyjnych,

 • w punktach węzłowych, w przypadku łączenia się przewodów o tej samej wartości atrybutów "rodzaj sieci" i "funkcja przewodu".

Włączenie do przewodu, którego "funkcja przewodu" została uzupełniona atrybutem specjalnym <<Voidable>> nie powoduje jego segmentacji.

2. Modyfikacja położenia obiektu budynek wymusza modyfikację przebiegu przewodów sieci GESUT (przyłączy).

3. Przyłącza sieci napowietrznych należy definiować tak jak innych sieci uzbrojenia terenu (np. od obiektu słup do punktu wejścia przewodu do budynku).

4. Obiektem studzienka pozyskuje się urządzenia techniczne związane z siecią uzbrojenia terenu, w przypadkach, gdy rzuty poziome obrysów: włazu i komory tych obiektów pokrywają się. (Wprowadza się tylko jeden obiekt punktowy bądź powierzchniowy, nie wprowadza się dodatkowo włazu). W przypadku, gdy rzuty poziome obrysów włazu i komory, nie pokrywają się, urządzenie techniczne związane z siecią uzbrojenia terenu pozyskuje się odpowiednio obiektami właz i komora podziemna i łączy ze sobą właściwymi relacjami.

5. W przypadku, gdy w operacie technicznym dane dotyczące cechy "Źródło" wskazują na pomiar położenia przewodów na podstawie wskazań właściciela nieruchomości, to do bazy danych GESUT wprowadza się wartość atrybutu "Źródło" = 'I - Inne'

6. Punkty oświetleniowe znajdujące się w nawierzchniach ulic, placów, chodników, jezdni, skwerów (w poziomie '0') należy do bazy GESUT pozyskiwać obiektem "Inne urządzenie techniczne" wraz z dodatkową uwagą w polu "Uwagi": 'punkt oświetleniowy'

7. Obiektem latarnia (symbol SUSM01) pozyskuje się do bazy GESUT lampy służące do oświetlania ulic, chodników, dróg, placów, będące samodzielnymi obiektami, niezwiązanymi ze słupami, na których zawieszone zostały przewody elektroenergetyczne napowietrzne inne niż oświetleniowe. W przypadku, gdy latarnia nie stanowi samodzielnego obiektu i jest osadzona na słupie stanowiącym podporę przewodów elektroenergetycznych napowietrznych pełniących funkcję inną niż oświetleniową, należy pozyskać latarnię obiektem latarnia na słupie lub maszcie (symbol SUSM01_01), a w obiekcie słup uzupełnić atrybut "zLatarnia" wartością '1'. Ponadto, jeżeli na słupie nie została osadzona latarnia, należy uzupełnić atrybut "zLatarnia" wartością '0'.


2018-03-09

Informujemy, że Powiat Policki dokonał zakupu programu GEO-INFO Delta LT wraz z licencją na bezpłatne korzystanie z aplikacji przez dowolne osoby i podmioty.
Program dedykowany jest głównie opracowaniom związanym z geometryczną częścią zasobu geodezyjnego w ODGiK. Jest w pełni obiektowy i kompatybilny z modułem GEO-INFO Mapa, gdzie wymiana danych odbywa się w natywnym formacie GIV. Jego cechą charakterystyczną jest automatycznie uruchamiana działająca w tle usługa sieciowa (webservice), która w trybie on-line porównuje dane w bazie roboczej wykonawcy z bieżącymi danymi w ODGiK w obszarze zgłoszenia pracy geodezyjnej, zapewniając ich bieżąca aktualizację.

Maksymalna liczba modyfikowanych obiektów w GEO-INFO Delta LT wynosi 1000.

Link do pobrania programu GEO-INFO Delta LT ze strony producenta


2018-03-08

Informujemy, że od dnia 2018-02-02 w bazie danych WGKiK istnieją obiekty USPPRE - Punkt roboczy ewidencyjny. Analogicznie jak w bazie danych MOGiK w Szczecinie, stanowią one wierzchołki obiektów ewidencyjnych: budynków oraz ich bloków, obiektów związanych z budynkami, konturów użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych.

Konwersja nie pociągnęła za sobą zmian w części opisowej EGiB

Wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszonych w WGKiK SP w Policach, którzy przed godz. 12:00 dnia 2018-02-02 pobrali z zasobu pliki wymiany danych w formacie GIV, powinni pobrać je ponownie.


Należy również pobrać aktualne pliki konfiguracyjne GEO-INFO DELTA i GEO-INFO DELTA Przeglądarka

Dane zostaną wydane BEZPŁATNIE.


2018-02-02

Informujemy, że od dnia 10 listopada 2017 r. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach NIE WYDAJE zbiorów danych bazy danych EGiB w postaci plików formatu SWDE (*.swd). Dotyczy to również obsługi internetowej za pomocą aplikacji i.Kerg.

Zbiory danych dla pozycji cennikowych od 9.1 do 9.7 wydawane są w postaci plików formatu GML (*.gml).


2017-11-10

Informujemy, że od dnia 5 października 2017 r. każdy następny etap tej samej pracy geodezyjnej, jeśli objętość przekazywanej do pzgik dokumentacji przekracza 10 kartek, powinien być kompletowany w teczce tekturowej

Kolejne etapy prac geodezyjnych dla celów prawnych należy przekazywać jedynie w teczkach (niezależnie od objętości).


2017-10-10

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów GESUT przypominamy, że:

 • przewód sieci uzbrojenia terenu przechodzi przez obiekty "GSPPRB - Punkt roboczy", "Wejście przewodu do budynku", "Urządzenia techniczne sieci..." lub "Inne obiekty techniczne GESUT".

  Tworzenie załamań przewodu na tzw. punktach XY (wierzchołki graficzne), jak również użycie w punktach załamania obiektów "GUPXPI - Punkt inny" spowoduje odrzucenie operatu w procesie weryfikacji.

  Powyższe ustalenie dotyczy również powierzchniowych elementów bazy danych GESUT, jak: szafy, komory, studzienki, włazy, stacje transformatorowe, osłony przewodów itp.

 • Do przedstawienia dolnej rzędnej wysokości komory podziemnej (patrz § 18. ust. 18 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT) służy obiekt GUPIBH - Punkt o określonej wysokości budowli (SUPS01_11), zaś dla obiektów właz, studzienka, zasuwa lub zawór itp. należy użyć obiektu GUPXSH - Punkt o określonej wysokości sieci ... (SUPS01).


2017-08-01

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów BDOT przypominamy, że obiekty, dla których żródłem pozyskania danych jest pomiar na osnowę MUSZĄ być oparte na Punktach roboczych (GSPPRB).

Tworzenie załamań obiektu na tzw. punktach XY (wierzchołki graficzne), jak również użycie w punktach załamania obiektów GSPWPS - Punkt wysokościowy sztuczny (RTPW02) lub GSPWPN - Punkt wysokościowy naturalny (RTPW01) spowoduje odrzucenie operatu w procesie weryfikacji.


2017-08-01

Informujemy, że do inicjalnej powiatowej bazy GESUT zostały wprowadzone projekty przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla obszaru gminy Kołbaskowo, które zostały uzgodnione na Naradach Koordynacyjnych po dniu 2017-01-01.
Aktualnie, uzgodnienia dla tego obszaru, są wprowadzane na bieżąco, po przeprowadzeniu Narady Koordynacyjnej.

Tym samym, dla obszaru gminy Kołbaskowo i dla projektów skoordynowanych po dniu 2017-01-01, nie zachodzi potrzeba osobnego zakupu tych materiałów z pzgik


2017-05-11

Wykonawcom prac geodezyjnych przekazującym do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) dotyczące obiektów BDOT500 przypominamy, że aktualizacji podlegają również rzędne wysokości. W czasie opracowania wyników pracy geodezyjnej w roboczej bazie danych wykonawca ma obowiązek usunąć nieistniejące obiekty w tym punkty wysokościowe (RTPW01 oraz RTPW02).

Nieaktualne punkty wysokościowe, które podlegają usunięciu z bazy danych BDOT500 należy oznaczyć na mapie wywiadu terenowego.


2017-04-19

Informujemy, że w zakładce "Pliki" zamieszczono Wykaz obrębów z obszaru powiatu polickiego, na których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów


2017-03-15

Wykonawców prac geodezyjnych przekazujących do PZGiK pliki wymiany danych (GIV) informujemy, że atrybut idUzgodnienia (identyfikator uzgodnienia) obiektu GESUT należy uzupełniać w sposób zgodny z danymi ZUDP lub NK:

 • dla opinii wydanych przez dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, format zapisu powinien wyglądać następująco: ZUDP XXXX/RR. Przykładowo: ZUDP 1001/13,

 • dla uzgodnień dokonanych podczas Narad Koordynacyjnych (od identyfikatora wniosku GK.6630.618.2014), format zapisu powinien wyglądać następująco: GK.6630.XXXX.RRRR,

 • 2016-10-17

  Informujemy, że dla kancelarii komorniczych został udostępniony system przeszukiwania baz danych GEO-INFO i.Komornik.

  Adres usługi http://wgkik.policki.pl:88/

  Parametry dostępu (login, hasło) będą przydzielane po dostarczeniu do kancelarii Wydziału oryginału wypełnionego wniosku, którego wzór jest dostępny w zakładce "Pliki"


  2016-03-18

  Informujemy, że do PZGiK został przyjęty operat techniczny sporządzony w ramach pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.2264.2014, asortyment aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG).

  Numer zasobu: P.3211.2014.3226.

  W zakładce "Pliki" udostępniono aktualny szkic osnów bazowych i szczegółowych dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF.


  2015-10-27


  Realizując zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Starostwo Powiatowe w Policach we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru system płatności elektronicznych dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych korzystających z systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg.

  Płatności na rzecz Starostwa realizowane są przez usługę Paybynet działającą w schemacie przelewu bezpośredniego z konta Geodety na konto Starostwa.


  Prowizja od transakcji jest uzależniona od kwoty przelewu i wynosi:

  • do 100.00 zł wynosi 0.99 zł
  • od 100.01 zł do 300.00 zł wynosi 1.99 zł
  • od 300.01 zł do 1000.00 zł wynosi 2.99 zł
  • od 1000.01 zł do 5000.00 zł wynosi 4.99 zł
  • od 5000.01 zł do 10000.00 zł wynosi 9.99 zł

  Do podanych opłat doliczany jest podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia DOO.
  Wskazana powyżej prowizja pobierana jest od Płatnika i wpływa na rachunek bankowy KIR.
  Prowizja dla KIR pobierana jest od Płatnika automatycznie z chwilą dokonania Płatności przez Płatnika w jego bankowości elektronicznej.

  Regulamin usługi płatności elektronicznej PayByNet jest do pobrania tutaj.

  Aktualna lista banków realizujących usługę PayByNet jest do pobrania tutaj.


  Dla efektywnego korzystania z płatności elektronicznych proponujemy poniżej optymalną procedurę zamawiania materiałów zasobu do pracy geodezyjnej.

  1. W zgłoszeniu pierwotnym zamawiamy te materiały, które mogą zostać automatycznie wygenerowane przez system, a więc przykładowo:

  • wektorowa mapa zasadnicza
  • wektorowa mapa ewidencyjna
  • opisy topograficzne punktów osnów
  • wykazy współrzędnych punktów osnów
  • wykazy współrzędnych obiektów baz danych EGiB oraz - jeśli dla danego terenu istnieją - GESUT, BDOT500
  • wypisy z ewidencji gruntów
  • wypisy z kartoteki budynków
  • pliki wymiany w formatach GIV, TANGO, SWDE
  • projekty uzgodnione w czasie Narad Koordynacyjnych (d. ZUDP)

  Dokonujemy płatności. W ciągu 30 minut system przygotowuje materiały zasobu, które natychmiast są dostępne do pobrania łącznie z licencją.

  2. W razie potrzeby, składamy zgłoszenie uzupełniające zamawiając materiały zasobu, których przygotowanie będzie wymagało ingerencji pracownika Ośrodka - przykładowo skan materiału archiwalnego, takiego jak analogowa mapa zasadnicza (pozycja cennikowa 16.2 - Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci elektronicznej).


  2015-10-23


  Informujemy, że w zakładce "Pliki - dla geodetów", sekcja Oprogramowanie udostępniono klucz publiczny serwera Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach oraz aplikację służącą do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez ODGiK w Policach


  2015-06-26

  Informujemy, że została udostępniona nowa wersja systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO 7 i.Kerg. Aplikację można teraz obsługiwać również na urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) w tym zarządzanych systemem operacyjnym Android.

  Adres usługi http://wgkik.policki.pl:85/


  2015-06-24

  Informujemy, że do PZGiK został przyjęty operat techniczny sporządzony w ramach pracy geodezyjnej o identyfikatorze zgłoszenia GK.6640.1281.2014, asortyment 104 oraz 109.

  Numer zasobu: P.3211.2014.3189.

  Tym samym, w bazach danych PZGiK znalazły się obiekty BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT dla terenu gminy Kołbaskowo.

  Złożenie baz danych EGiB, GESUT, BDSOG oraz BDOT500 tworzy mapę zasadniczą, która dla obszaru gminy Kołbaskowo jest prowadzona w skali bazowej 1:500

  Dotychczasowa analogowa mapa zasadnicza dla tego obszaru może służyć JEDYNIE jako materiał poglądowy i pomocniczy.


  2015-06-16

  Przypominamy, że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w § 35. stwierdza:

  1. Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego są elementy szczegółów terenowych, dla których wymagane jest określenie wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oraz pikiety.
  2. Ze względu na dokładność określania wysokości wyróżnia się:
   1) naziemne szczegóły terenowe, w szczególności:
  1. przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych,
  2. elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu;
   2) podziemne szczegóły terenowe, takie jak:
  1. dna studzienek kanalizacyjnych,
  2. wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy w ich najniższych punktach,
  3. osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
  4. wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci uzbrojenia terenu,
  5. górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych tych kabli,
  6. załamania pionowe i poziome osi przewodów sieci uzbrojenia terenu, a także górne powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów.

  Pliki współrzędnych przekazywanych do PZGiK powinny zawierać rzędne wysokości określone w sposób zgodny z przytoczonym powyżej przepisem.

  Wykonawca powinien dokonać stosownego wpisu w sprawozdaniu technicznym, przykładowo: Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r., w plikach tekstowych przekazano do PZGiK rzędne wysokości osi przewodów podziemnych wodociągowych.


  2014-08-06

  Informujemy, że w zakładce "Pliki" udostępniono szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF. Proszę zwracać uwagę na datę aktualizacji pliku.


  2014-07-20

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakładce "Pliki" udostępniono formularz wniosku o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej zgodny z nowymi przepisami


  2014-07-15

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakładce "Pliki" udostępniono formularze zgłoszenia prac geodezyjnych oraz zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zgodne z nowymi przepisami


  2014-07-15

  W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakładce "Pliki" udostępniono formularze wniosków o udostępnienie materiałów z pzgik oraz wniosków o wydanie wyrysu/wypisu zgodne z nowymi przepisami


  2014-07-15

  W zakładce "Pliki" udostępniono formularze Arkusza spisowego budynku oraz Wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku zawierające dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

  Przekazanie atrybutów budynków zgodnych z Rozporządzeniem MAiC z dnia 29 listopada 2013 r. jest obowiązkowe dla prac geodezyjnych złożonych do kontroli technicznej po dniu 2014-03-19.

  Przypominamy, że zestawienie atrybutów budynku jest dostępne, np. w załączniku nr 6 (Diagram: DanePrzedmiotoweSlowniki) wymienionego rozporządzenia.

  Uwaga! Ze wględu na dużą ilość atrybutów, formularz Wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku przygotowano w formacie dwustronnym (DUPLEX).

  W sekcji "Instrukcje, interpretacje, wytyczne, konfiguracje" zamieszczono przykładowo wypełniony formularz Arkusza spisowego budynku

  Przedstawioną postać formularzy należy traktować jedynie jako propozycję. Ponieważ przepisy nie regulują ich wyglądu, odmienna postać tych dokumentów nie będzie stanowiła problemu w czasie weryfikacji poprawności wykonania pracy geodezyjnej jeżeli będą one spełniały wymogi formalne.


  2014-03-07

  Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, atrybuty LKN (liczba kondygnacji nadziemnych) oraz LKP (liczba kondygnacji podziemnych) są określone liczbą całkowitą z przedziału <0,n). Oznacza to, że budynki z poddaszem użytkowym oznaczane dotychczas przez wykonawców "połówką kondygnacji", np. 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 itd. powinny być oznaczane odpowiednio: 2, 3, 4, 5. Następuje więc zaokrąglenie liczby kondygnacji W GÓRĘ.

  Powyższe dotyczy prac geodezyjnych złożonych do kontroli technicznej po dniu 2014-03-19.


  2014-03-10

  Przypominamy, że stosowanie oznaczenia kancelaryjnego zgłoszenia w formacie GK.6640.XXXX.RRRR na wszystkich dokumentach wytworzonych w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej po 7. stycznia 2014 r. jest OBOWIĄZKOWE.

  Oznaczenie to (a nie jak dotychczas, szablon numeru materiału zasobu P.3211......) MUSI być opisane na każdej stronie operatu technicznego.

  Wymóg stosowania tego oznaczenia dotyczy również nazewnictwa plików przesyłanych drogą elektroniczną lub przekazywanych na innych nośnikach, w tym PLIKÓW MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH.


  2014-01-08

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informujemy, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 7 stycznia 2014 r. ulega zmianie nazewnictwo plików tekstowych przekazywanych do WGKiK


  2014-01-07

  Informujemy, że numeryczna mapa ewidencyjna dla obszaru powiatu polickiego jest prowadzona w skalach 1:1000 (skala bazowa) oraz 1:500 (skala pomocnicza).

  Wykonawcy geodezyjni sporządzający mapy do celów projektowych i pobierający z PZGiK wektorową mapę ewidencyjną w skali 1:500 w plikch DXF, proszeni są o weryfikację poprawności opisów użytków gruntowych za pomocą serwisu WMS korzystając - przykładowo - z Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej


  2013-09-20

  Zakończenie konkursu.

  Wszystkim Państwu, którzy wzięli udział w plebiscycie GEOFORUM na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce i oddali swój głos na Ośrodek w Policach, serdecznie dziękuję.

  Dzięki Państwa głosom zajęliśmy zaszczytne 4 miejce.


  Kierownik ODGiK w Policach

  Jadwiga Molenda


  2013-05-17

  W związku z wieloma prośbami, w zakładce "Pliki" zamieszczono przykładową ramkę mapy do celów projektowych w formacie DXF udostępnioną przez jedną z firm wykonawstwa geodezyjnego.

  Udostępniona postać ramki NIE JEST OBOWIĄZKOWA. Treść opisu mapy do celów projektowych określa § 81 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


  2013-04-20

  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, obiekty:

  • część kondygnacji podziemnej budynku, która nie zawiera się w obrysie części naziemnej
  • łącznik
  • inny blok budynku
  • weranda, ganek
  • wiatrołap
  • schody
  • podpora obiektu trwale związanego z budynkiem
  • rampa
  • wjazd do podziemia
  • podjazd dla osób niepełnosprawnych
  • przejazd przez budynek
  • podpora obiektu trwale związanego z budynkiem
  • inny obiekt trwale związany z budynkiem

  stają się treścią bazy EGiB.
  Wykonując pomiar powykonawczy budynku, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do pzgik współrzędne RÓWNIEŻ tych obiektów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na jednoznaczny, niebudzący wątpliwości sposób przedstawienia obiektów na szkicu polowym.
  Współrzędne punktów załamania obiektów j.w. należy zamieścić w pliku dotyczącym budynku (_bud).
  Wymagane nazewnictwo oraz format plików nie ulegają zmianie.


  2013-04-05

  Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wywiad terenowy poprzedza wykonanie wszystkich geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, w tym również mających na celu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

  W związku z powyższym, do operatów z inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia terenu zgłoszonych po dniu
  3 września 2012 r. należy dołączyć mapę z pomiarem powykonawczym, gdzie wyniki wywiadu terenowego oraz przedmiot pomiaru będą zaznaczone kolorem czerwonym.


  2012-01-25

  W związku ze zmianą edytora graficznego stosowanego przez WGKiK SP w Policach, wykonawcy map do celów projektowych zobowiązani są do przekazywania ich do kontroli technicznej w plikach *.dxf w wersji formatu nie młodszej niż AutoCAD LT 2007/AutoCAD 2007.

  Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 1 lutego 2012 r.


  2012-01-18

  Zgodnie z § 79 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) w przypadku, gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki sytuowane w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości, a jednocześnie w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych określających położenie punktów granicznych z wymaganą dokładnością, wykonawca pozyskuje niezbędne dane dotyczące tych punków w drodze pomiaru.

  • W przypadku wykonywania mapy do celów projektowych pod inwestycje liniowe należy wpisać w ramce mapy do celów projektowych oraz w sprawozdaniu technicznym roboty informacje:

   "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporządzeniu MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"

  • W przypadku, gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki, należy wpisać w ramce mapy do celów projektowych oraz w sprawozdaniu technicznym roboty informacje w zależności od stanu granic:

   "Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości",

   lub

   "Mapa niezgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) – nie nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości".

  Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 1 stycznia 2012 r.


  2011-12-22

  Dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych przekazywana do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powinna zawierać kopie decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca prac geodezyjnych winien określić funkcję budynku, rodzaj użytku gruntowego oraz ilość kondygnacji danego budynku z uwzględnieniem ww. decyzji. Powyższa praktyka pomoże uniknąć rozbieżności w interpretacji sytuacji terenowej i zapobiegnie ujawnianiu w ewidencji gruntów i budynków błędnych danych. W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy sytuacją w terenie, a treścią decyzji pozwolenia na budowę, wykonawca prac, w sprawozdaniu technicznym powinien zamieścić informację o zaistniałych rozbieżnościach.
  Pod adresem http://mapa.zcpwz.pl udostępniono dane dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali uzupełniane sukcesywnie w ramach projektu PL0467 pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  W zakładce "Pliki" zamieszczono plik, zawierający informacje na temat zasad udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotom realizującym zadania publiczne.
  Na mocy uchwały Nr XLIV/298/2010 Rady Powiatu w Policach z dnia 10 września 2010 r., został zlikwidowany zakład budżetowy Powiatu Polickiego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach.
  Od dnia 1 stycznia 2011 r. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach jest częścią Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach.
  Od dnia 1 października 2010 r. wtórniki wektorowe, na których nie będzie oznaczony kolorem sposób pozyskania do zasobu WGKiK danych dotyczących punktów granicznych i budynków (pomiar/digitalizacja - czarny/czerwony), zostaną odzucone w procesie kontroli technicznej.
  Wykonawcom przekazującym mapy do celów projektowych w postaci rastrowej przypominamy o konieczności załączenia właściwych plików sterujących opisujących wymiary oraz połozenie rastra w przestrzeni. Parametry wstawienia danego pliku rastrowego są czytane z plików w następującej kolejności: *.GEO, *.TAF, *.TIFF (plik GEOTIFF). Rastrowa MDCP nieopatrzona właściwymi plikami sterującymi zostanie odrzucona w procesie kontroli.
  Wykonawcom przekazującym mapy do celów projektowych w postaci rastrowej przypominamy o wymogu zgodności treści rastra z danymi EGiB (granice i numery działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych, położenie i rodzaj stabilizacji punktów granicznych, położenie budynków i obiektów związanych z budynkami).
  Uwaga wykonawcy geodezyjni korzystający z programu GEO-INFO Delta lub GEO-INFO Delta Przeglądarka:
  W celu zapewnienia spójności wymiany danych pomiędzy WGKiK a Wykonawcą dokonującym opracowania programem GEO-INFO Delta, Wykonawca powinien mieć u siebie taką samą konfigurację programu, jaka funkcjonuje w WGKiK, gdzie zainstalowana jest aplikacja w pełnej wersji GEO-INFO Mapa. Pliki konfiguracyjne (do pobrania w zakładce "Pliki") należy rozpakować do katalogu instalacyjnego Delty.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2000 r.), od dnia 1 stycznia 2010 r. w powiecie polickim obowiązuje układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000. Operaty przekazywane w innym układzie będą odrzucane w procesie kontroli technicznej.

  Dla potrzeb kartowania wyników pomiaru na mapach prowadzonych w układzie 1965 lub lokalnym miasta Szczecina należy wykonać transformację punktów za pomocą oprogramowania firmy AlgoRes-soft (do pobrania w zakładce "Pliki"), załączyć wydruk do operatu. Transformacje współrzędnych wykonane za pomocą innego oprogramowania, będą odrzucane w procesie kontroli technicznej.