header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Klientów składających wnioski o wydanie wypisów, wyrysów, kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej informujemy, że:

  1. adres poczty elektronicznej przeznaczony do składania takich wniosków to kancelaria@policki.pl,
  2. obowiązujące formularze wniosków są dostępne poniżej, w sekcji PZGiK - prosimy pamiętać o dołączeniu podpisanej klauzuli RODO,
  3. wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów złożony pocztą elektroniczną będzie realizowany JEDYNIE wtedy, gdy będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby składającej wniosek, a więc musi być on podpisany przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną) lub Profilu zaufanego,
  4. jednoczesne zaznaczenie postaci papierowej i elektronicznej (sekcja formularza EGiB o numerze 12) spowoduje podwójne naliczenie opłaty, ponieważ każda z tych wersji dokumentu stanowi odrębny materiał i zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podlega osobnej wycenie,
  5. w żadnym wypadku proszę nie dokonywać opłaty przed otrzymaniem Dokumentu Obliczenia Opłaty, na którym będzie określona kwota oraz prawidłowy numer konta,
  6. na przelewie proszę przywołać identyfikator Dokumentu Obliczenia Opłaty,
  7. dokonanie wpłaty w niewłaściwej wysokości lub na niewłaściwe konto bankowe spowoduje niewydanie zamówionych materiałów.

an image Zasady udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym podmiotom realizującym zadania publiczne
an image Plik projektu QGiS zawierający warstwy WMS z usług udostępnianych przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru powiatu polickiego (EGiB) i gminy Kołbaskowo (GESUT).
an image Arkusz danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
an image Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku
an image Wniosek o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Komornik
an image Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Komornik
an image Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku)
an image Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

Uwaga! Jednoczesne zaznaczenie postaci papierowej i elektronicznej (sekcja formularza o numerze 12) spowoduje podwójne naliczenie opłaty, ponieważ każda z tych wersji dokumentu stanowi odrębny materiał i zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podlega osobnej wycenie.

an image Wniosek o założenie kartoteki lokali/zmianę danych ewidencyjnych lokali w formacie Microsoft Office, PDF, Klauzula RODO (proszę wydrukować, podpisać, zeskanować, dołączyć do wniosku

an image Informacja dotycząca klasyfikacji gruntów
an image Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów (nie dotyczy procedury uzyskania pozwolenia na budowe)
an image Karta informacyjna klasyfikatora gleb
an image Wniosek o weryfikację kwalifikacji do wykonywania prac klasyfikatora gleb
an image Klauzula RODO

an image Opłata skarbowa od czynności złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach z zakresu administracji publicznej

an image Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w formacie:
an image Wytyczne NK