mapa_ikerg GEOPORTAL 2

an image Plik klucza publicznego serwera Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach)
an image Program do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez ODGiK w Policach

an image Program GEO-INFO Delta
an image Program do transformacji współrzędnych: 1965 <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego)
an image Program do transformacji współrzędnych: układ lokalny m. Szczecina <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego)
an image Generator wsadów GEO-INFO z listą kodów (aktualizacja 2018-03-21)
an image Sterownik klawiatury Mocny Akcent (pozwala ustawić kropkę na klawiaturze numerycznej)

an image Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
an image Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
an image Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst ujednolicony)
an image Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
an image Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ujednolicony)
an image Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony)

an image Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów i budynków obiektów "schron - bunkier".
an image Informacja na temat zasad dokonywania zmian powierzchni ewidencyjnej budynków
an image

Stanowisko Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Policach w sprawie budynków położonych na granicy działki, których naroża stanowią punkty graniczne, w świetle przepisów Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

an image Wyjaśnienia do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r., Nr 263, poz. 1572) oraz przykładowe wzory dokumentów i map mających bezpośredni związek z przepisami ww. rozporządzenia.

an image Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii
an image Wykaz obrębów z obszaru powiatu polickiego, na których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów (aktualizacja: 2017-03-15)
an image Szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF (aktualizacja: 2019-12-12)
an image Przykładowo wypełniony formularz Arkusza danych ewidencyjnych budynku
an image Schemat obiegu operatu geodezyjnego, złożonego w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach
an image Nazewnictwo i format plików tekstowych przekazywanych do WGKiK (dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 7 stycznia 2014 r.)
an image Nazewnictwo i format plików tekstowych przekazywanych do WGKiK (dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych do dnia 7 stycznia 2014 r. włącznie)
an image Pliki konfiguracyjne GEO-INFO Delta oraz Przeglądarki GEO-INFO Delta (aktualizacja: 2020-02-25)
an image Konfiguracja GEO-INFO Delta
an image Regulamin korzystania z aplikacji System zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg
an image Wartości atrybutów punktów granicznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Wartości atrybutów (KŚT, PKOB, funkcja) obiektu budynek zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Wartości atrybutów specjalnych Voidable dla obiektów klasy EGB_Budynek

an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 2014-01-07. Arkusz danych ewidencyjnych budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 2014-01-08. Arkusz danych ewidencyjnych budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Informacja o kalibracji map
an image Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy ewidencyjnej
an image Protokół badania ksiąg wieczystych
an image Protokół przekazania roboty
an image Protokół przyjęcia granic nieruchomości
an image Protokół ustalenia granic
an image Protokół wyznaczenia i utrwalenia znaków granicznych
an image Protokół wznowienia punktów granicznych
an image Protokół z czynności utrwalania nowych punktów granicznych
an image Przykładowa ramka mapy do celów projektowych w formacie dxf. Udostępniona postać ramki NIE JEST OBOWIĄZKOWA. Treść opisu mapy do celów projektowych określa § 81 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
an image Szkic polowy
an image Tabela etapów (wklejka)
an image Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie PDF oraz XLS
an image Wniosek o przyznanie dostępu do systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg
an image Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), Open Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
an image Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych w formacie Microsoft Office, Open Office,
an image Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Wykaz współrzędnych punktów granicznych
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 2014-01-07. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 2014-01-08. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
an image Wykaz zmian punktów granicznych
an image Zamówienie na rezerwację numerów punktów granicznych
an image Zawiadomienie o ustaleniu granic
an image Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych w formacie Microsoft Office, PDF
an image Zgłoszenie prac geodezyjnych w formacie Microsoft Office, PDF z załącznikami w formacie PDF: Załącznik nr 1/ZG, Załącznik nr 2/ZG, Załącznik nr 3/ZG,