header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

an image Plik klucza publicznego serwera Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach)
an image Program do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez ODGiK w Policach

an image Program GEO-INFO Delta
an image Program do transformacji współrzędnych: 1965 <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego)
an image Program do transformacji współrzędnych: układ lokalny m. Szczecina <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego)
an image Generator wsadów GEO-INFO z listą kodów (aktualizacja 2020-03-21)
an image GML Rejestr Gruntów - bezpłatna przeglądarka plików GML autorstwa OPGK w Gdańsku
an image Sterownik klawiatury Mocny Akcent (pozwala ustawić kropkę na klawiaturze numerycznej)

an image Zarządzenie nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
an image Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (NIEAKTUALNE)
an image Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (NIEAKTUALNE)
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - tekst ujednolicony (NIEAKTUALNE)
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

an image Szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF
an image Wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z obszaru powiatu polickiego
an image Wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej z obszaru powiatu polickiego

an image Katalog wytycznych w zakresie wyjaśnienia niektórych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii
an image Wykaz obrębów z obszaru powiatu polickiego, na których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów (aktualizacja: 2017-03-15)
an image Schemat obiegu operatu geodezyjnego, złożonego w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach
an image Nazewnictwo i format plików tekstowych przekazywanych do WGKiK (dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 7 stycznia 2014 r.)
an image Nazewnictwo i format plików tekstowych przekazywanych do WGKiK (dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych do dnia 7 stycznia 2014 r. włącznie)
an image Pliki konfiguracyjne GEO-INFO Delta oraz Przeglądarki GEO-INFO Delta (aktualizacja: 2022-07-18)
an image Konfiguracja GEO-INFO Delta
an image Regulamin korzystania z aplikacji System zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg
an image Wartości atrybutów punktów granicznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Wartości atrybutów (KŚT, PKOB, funkcja) obiektu budynek zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Wartości atrybutów specjalnych Voidable dla obiektów klasy EGB_Budynek

an image Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów i budynków obiektów "schron - bunkier".
an image Informacja na temat zasad dokonywania zmian powierzchni ewidencyjnej budynków
an image

Stanowisko Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Policach w sprawie budynków położonych na granicy działki, których naroża stanowią punkty graniczne.

an image Rysunek wyjaśniający różnicę pomiędzy obiektami SUUS15 - studzienka i SUBP - komora podziemna, zgodnie z § 18. ust. 17 i 18 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. Przedstawiono również opisy rzędnych wysokości wraz z relacjami.

an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 2014-01-07. Arkusz danych ewidencyjnych budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 2014-01-08. Arkusz danych ewidencyjnych budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Informacja o kalibracji map
an image Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy ewidencyjnej
an image Protokół badania ksiąg wieczystych
an image Protokół przyjęcia granic nieruchomości
an image Protokół ustalenia granic
an image Protokół wyznaczenia i utrwalenia znaków granicznych
an image Protokół wznowienia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
an image Protokół z czynności utrwalania nowych punktów granicznych
an image Przykładowa ramka mapy do celów projektowych w formacie dxf. Udostępniona postać ramki NIE JEST OBOWIĄZKOWA. Treść opisu mapy do celów projektowych określa § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Szkic polowy
an image Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie PDF oraz XLS
an image Wniosek o przyznanie dostępu do systemu zgłaszania prac geodezyjnych oraz obsługi zgłoszenia GEO-INFO i.Kerg (formularz PDF do wypełnienia i podpisania elektronicznie)
an image Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.
an image Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, PDF.
an image Wykaz współrzędnych punktów granicznych
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 2014-01-07. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 2014-01-08. Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
an image Wykaz zmian punktów granicznych
an image Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w formacie: Microsoft Office, PDF
an image Zgłoszenia prac geodezyjnych w formacie Microsoft Office: pierwotne (ZG-1), uzupełniające (ZG-3) oraz w formacie PDF: pierwotne, uzupełniające