header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

an image Plik klucza publicznego serwera Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach)
an image Program do weryfikacji autentyczności podpisu cyfrowego plików materiałów PZGiK wydawanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach

an image Wniosek o przyznanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Kerg (formularz PDF do wypełnienia i podpisania elektronicznego)
an image Regulamin korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg (PDF)

an image Arkusz danych ewidencyjnych budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Informacja o kalibracji map (doc)
an image Protokół badania ksiąg wieczystych (doc)
an image Protokół przyjęcia granic nieruchomości (doc)
an image Protokół ustalenia granic (doc)
an image Protokół wyznaczenia i utrwalenia znaków granicznych (doc)
an image Protokół wznowienia punktów granicznych/wyznaczenia punktów granicznych (doc)
an image Protokół z czynności utrwalania nowych punktów granicznych (gif)
an image Przykładowa ramka mapy do celów projektowych w formacie dxf
Udostępniona postać ramki NIE JEST OBOWIĄZKOWA – jest tylko formą przykładową. Obowiązującą treść opisu mapy do celów projektowych określa § 33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
an image Szkic polowy (doc)
an image Wniosek o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w formacie PDF oraz XLS
an image Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formacie Microsoft Office (P wraz z załącznikami), PDF (P) z załącznikami w formacie PDF: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.
an image Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w formacie Microsoft Office, PDF.
an image Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku w formacie Microsoft Office, Open Office, PDF
an image Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w formacie: Microsoft Office, PDF
an image Zgłoszenia prac geodezyjnych w formacie Microsoft Office: pierwotne (ZG-1), uzupełniające (ZG-3) oraz w formacie PDF: pierwotne, uzupełniające

an image Program GEO-INFO Delta (link)
an image Program do transformacji współrzędnych: 1965 <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego) (zip)
an image Program do transformacji współrzędnych: układ lokalny m. Szczecina <--> 2000
(obowiązuje WYŁĄCZNIE dla terenu Powiatu Polickiego) (zip)
an image Generator wsadów GEO-INFO z listą kodów (aktualizacja 2020-03-21) (zip)
an image GML Rejestr Gruntów - bezpłatna przeglądarka plików GML autorstwa OPGK w Gdańsku (zgodny z rozporządzeniem 2021) (msi)
an image Sterownik klawiatury Mocny Akcent (pozwala ustawić kropkę na klawiaturze numerycznej) (zip)

an image Wykaz obrębów z obszaru powiatu polickiego, na których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów (aktualizacja: 2017-03-15) (PDF)
an image Schemat obiegu operatu geodezyjnego, złożonego w WGKiK Starostwa Powiatowego w Policach (PDF)
an image Nazewnictwo i format plików tekstowych przekazywanych do WGKiK (dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych po dniu 7 stycznia 2014 r.) (PDF)
an image Pliki konfiguracyjne GEO-INFO Delta dla obszaru powiatu polickiego
(rozpakować do katalogu SYSTEM_CFG w lokalnej instalacji Delty):
an image Konfiguracja GEO-INFO Delta (PDF)
an image Słownik władających GESUT (dic)

an image Szkic osnowy bazowej i szczegółowej dla terenu powiatu polickiego w formacie DXF
an image Wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej z obszaru powiatu polickiego
an image Wykaz współrzędnych punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej z obszaru powiatu polickiego

an image Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
an image Zarządzenie nr 12 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
an image Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
an image Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
an image Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
an image Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

an image Informacja Głównego Geodety Kraju na temat zmiany zasad zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (PDF)
an image Stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów i budynków obiektów "schron - bunkier" (tif)
an image Informacja na temat zasad dokonywania zmian powierzchni ewidencyjnej budynków (PDF)
an image

Stanowisko Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w Policach w sprawie budynków położonych na granicy działki, których naroża stanowią punkty graniczne (PDF)

an image Studnia a komora podziemna – objaśnienia dla objektów modelu pojeciowego GESUT: Rysunki wyjaśniające różnice pomiędzy obiektami SUKS – studnia (symbol), SUKS – studnia (powierzchnia), SUPK – komora (symbol) SUPK – komora (powierzchnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Przedstawiono również opisy rzędnych wysokości (GUPPRZ) wraz z relacjami.