mapa_ikerg GEOPORTAL 2

Narady koordynacyjne (NK)
(dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)


Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
Narady koordynacyjne
ul. Kresowa 32, 34
72-010 Police


Starosta Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police


Narady koordynacyjne dla obszaru powiatu polickiego są organizowane przez Starostę Polickiego na mocy przepisów art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).


 1. Wypełniony wniosek (formularz NK) - aktualny formularz można pobrać w zakładce "Pliki".
 2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy (inwestora) występuje przedstawiciel. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
 3. Dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
 • Projekt winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapie do celów projektowych), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, zawierającej przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotychczas uzgodnionych.
 • Projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, datą oraz podpisem projektanta.
 • Projektowane odcinki sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane barwnie, zgodnie z jednolitymi zasadami stosowanymi w geodezji (gaz – kolor żółty, woda – niebieski, itp.) oraz opisane w legendzie.
 • W przypadku projektu składającego się z wielu arkuszy, kolejne arkusze powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać poglądowy schemat łączenia arkuszy.
 1. W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć kopię karty rejestracyjnej mapy do celów projektowych oraz elektroniczny plik projektu w formacie dxf.*
 2. Wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznakowanych na projekcie punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra). Wykaz należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w elektronicznym pliku tekstowym w formacie txt.*
 3. Kopie warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie do sieci, uzgodnienie lokalizacji złącza ZKP) wymaganych przez gestorów tych sieci.

*Pliki elektroniczne można przesłać, po złożeniu dokumentacji do uzgodnienia, pocztą elektroniczną pod adresem zudp@policki.pl, w temacie umieszczając nadany numer kancelaryjny sprawy.


Wytyczne oraz informacje dla interesantów w pliku pdf.


 • Plik txt (rozszerzenie .txt) - edytowalny plik tekstowy zawierający dane w postaci znaków alfanumerycznych.

  Plik powinien zawierać wykaz współrzędnych geodezyjnych dla oznakowanych na projekcie punktów charakterystycznych (załamania) projektowanych odcinków sieci, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra), w postaci:

  NrPunktu  XXXXXXX.XX  YYYYYYY.YY

  Przykład:

  G1  5926673.12 5459576.78
  G2  5926663.06 5459575.98

  Współrzędne rozdzielone znakiem spacji lub tabulatora, separator części ułamkowej w postaci kropki. Proszę nie umieszczać w pliku nagłówków lub dodatkowych opisów, typu „wsp X, wsp Y” (to naprawdę jest jasne!). Należy zachować kolejność współrzędnych geodezyjnych.


 • Plik dxf (rozszerzenie .dxf) – tekstowy plik służący do wymiany danych (rysunków) wektorowych, zgodny ze specyfikacją opracowaną przez firmę Autodesk.

  Plik powinien zawierać wektorową postać projektu (włącznie z oznakowanymi na odnośnikach punktami charakterystycznymi projektowanych odcinków sieci) na elektronicznej mapie do celów projektowych, przygotowanej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Proszę zwrócić uwagę na zachowanie oryginalnego układu współrzędnych geodezyjnych. Nie należy przeskalowywać mapy (między krzyżami siatki kwadratów powinno być 50 jednostek dla skali mapy 1:500).


 • Projekty tzw. "na działce inwestora" (w przypadku, gdy projekt dotyczy instalacji – odcinek łączący układ pomiarowy z budynkiem lub budowlą – wyłącznie w granicach działki budowlanej) – nie podlegają uzgodnieniu na NK.


 • Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na NK tylko na wniosek inwestora, projektanta, gestora sieci lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


 • Tereny zamknięte – uzgodnieniu na NK nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych). Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.


 • Aktualność podkładu mapowego – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany w sytuacji (np. nowo zinwentaryzowane obiekty), zmiany w ewidencji gruntów i budynków (np. podziały nieruchomości) oraz nie zostaną uzgodnione nowe projekty. W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.


 • Burmistrz Gminy Police jest organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej. Numer konta do wpłat na stronie Gminy Police.


Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).


Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną (przy składaniu wniosku).
Opłatę można wnieść w kasie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach. (Kasa przyjmuje płatności również za pomocą kart płatniczych.)


Wysokość stawek podstawowych oraz szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych – załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – do pobrania w zakładce "Pliki".


Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wiąże się z liczbą rodzajów sieci (np. sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, itp.) bądź przyłączy podlegających uzgodnieniu, nie dotyczy zaś długości tych sieci bądź liczby przyłączy jednego rodzaju.


Stawka podstawowa za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wynosi 150 zł.
Stawki szczegółowe wynoszą odpowiednio:

150 zł – za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu,
105 zł – za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu (150 zł x 0,7),
105 zł – za pierwszy rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7),
73,50 zł – za każdy następny rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7 x 0,7).


Biuro czynne:

poniedziałek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 16:00,

wtorek, czwartek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:30,

piątek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:00,

środa: biuro zamknięte – narady koordynacyjne.


tel.: 91 42-47-990; 91 42-47-983

e-mail: zudp@policki.pl, narady@policki.pl, dwajszczuk@policki.pl (klucz publiczny PGP)

Informacja o etapie uzgodnienia wniosku dostępna w zakładce "Wnioski NK".