header DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI GI PORTAL

Narady koordynacyjne (NK)
(dawny Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)


Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
Narady koordynacyjne
ul. Tanowska 8
72-010 Police


Starosta Policki
ul. Tanowska 8
72-010 Police


 • Wnioski na naradę koordynacyjną wraz z załączonymi dokumentami można składać wysyłkowo lub osobiście w kancelarii Starostwa mieszczącej się na parterze.

 • Koniecznie należy na wniosku wskazać adres poczty elektronicznej do korespondencji. Opłatę za uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej należy dokonać dopiero po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty na wskazany we wniosku adres e-mail.

 • Odbiór uzgodnionych dokumentów może odbywać się poprzez wysyłkę z urzędu na wskazany na wniosku adres lub osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem biura narad koordynacyjnych.


Wniosek, który wpłynie dzisiaj do biura, trafi na naradę koordynacyjną w dniu:

 • 17.08.2022


Narady koordynacyjne dla obszaru powiatu polickiego są organizowane przez Starostę Polickiego na mocy przepisów art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990).


 1. Wniosek – wypełniony wniosek (formularz NK) – aktualny formularz można pobrać w zakładce "Pliki". Wniosek może złożyć w swoim imieniu inwestor lub projektant, a także – zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – pełnomocnik w imieniu inwestora lub projektanta.
  Uwaga! Prosimy koniecznie podać na wniosku dane kontaktowe – nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Pełnomocnictwo – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy (inwestora lub projektanta) występuje przedstawiciel. Dotyczy to również przypadku, gdy projektant występuje z pełnomocnictwa w imieniu inwestora.
  Uwaga! Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowejUstawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1923). Zgodnie z ustawą zwolnienie od tej opłaty obejmuje m.in. sytuacje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest najbliższej rodzinie, a także jeżeli mocodawcą są jednostki budżetowe lub samorządu terytorialnego (np. gmina).
 3. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu – dwa ezglemplarze wyplotu planu sytuacyjnego (planszy koordynacyjnej).
 • Projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapie do celów projektowych), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, zawierającej przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotychczas uzgodnionych.
 • Projekt powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa, w tym opatrzony metryką z imieniem i nazwiskiem projektanta wraz z numerem uprawnień budowlanych, datą oraz podpisem projektanta.
 • Projektowane odcinki sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane barwnie, zgodnie z jednolitymi zasadami stosowanymi w geodezji (gaz – kolor żółty, woda – niebieski, itp.) oraz opisane w legendzie.
 • Punkty charakterystyczne (załamania) projektowanych przewodów sieci uzbrojenia terenu powinny być oznakowane (na odnośnikach), a ich współrzędne należy podać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (do centymetra).
 • W przypadku projektu składającego się z wielu arkuszy, kolejne arkusze powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać schemat orientacyjny łączenia arkuszy.
 1. Klauzula urzędowa albo oświadczenie geodety dotyczące mapy do celów projektowych – kopia urzędowej klauzuli (pieczęć z numerem zasobu oraz podpisem osoby reprezentującej organ) stanowiącej potwierdzenie przyjęcia operatu technicznego z wykonania mapy do państwowego zasobu geodezyjnego (najczęściej na kopii tzw. "karty rejestracyjnej") albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji pracy geodezyjnej (oryginał lub podpisany cyfrowo plik).

 2. Warunki techniczne – kopia aktualnych warunków technicznych podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie do sieci, uzgodnienie lokalizacji złącza ZKP) wymaganych przez gestorów tych sieci.

 3. Plik dxf* – elektroniczny plik projektu w tekstowym formacie dxf. Plik powinien zawierać przebieg projektowanych przewodów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu na treści mapy do celów projektowych (w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH).


*Pliki elektroniczne można przesłać, po złożeniu dokumentacji do uzgodnienia, pocztą elektroniczną pod adresem zudp@policki.pl, w temacie umieszczając nadany numer kancelaryjny sprawy.


Wytyczne oraz informacje dla interesantów w pliku pdf.


 • Plik dxf (rozszerzenie .dxf) – tekstowy (nie binarny!) plik służący do wymiany danych (rysunków) wektorowych, zgodny ze specyfikacją opracowaną przez firmę Autodesk.

  Plik powinien zawierać wektorową postać projektu (włącznie z oznakowanymi na odnośnikach punktami charakterystycznymi projektowanych odcinków sieci) na elektronicznej mapie do celów projektowych, przygotowanej przez uprawnionego geodetę, wykonanej w ramach pracy geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (co winno być poświadczone urzędową klauzulą lub oświadczeniem wykonawcy pracy geodezyjnej).

  Proszę zwrócić uwagę na zachowanie oryginalnego układu współrzędnych geodezyjnych mapy (układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH). Nie należy przeskalowywać mapy (między krzyżami siatki kwadratów powinno być 50 jednostek dla skali mapy 1:500).

  Testowo, plik powinien się zaczytywać w darmowej przeglądarce plików wektorowych Autodesk DWG Trueview (dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony producenta oprogramowania).


 • Projekty dotyczące instalacji (odcinek łączący układ pomiarowy z budynkiem lub budowlą – wyłącznie w granicach działki budowlanej) – nie podlegają uzgodnieniu na NK.


 • Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na NK tylko na wniosek inwestora, projektanta, gestora sieci lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


 • Tereny zamknięte – uzgodnieniu na NK nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych). Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.


 • Aktualność podkładu mapowego – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany (np. nowo zinwentaryzowane obiekty, podziały nieruchomości, uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu). W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.


 • Burmistrz Gminy Police jest organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej. Numer konta do wpłat opłaty skarbowej na stronie Gminy Police.


Opłaty za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990).


Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną, a po zarejestrowaniu wniosku.

Opłatę drogą elektroniczną należy wnosić tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu obliczenia opłaty (DOO).

Prosimy nie wnosić opłat przed złożeniem i zarejestrowaniem wniosku w urzędzie!


Wysokość stawek podstawowych oraz szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych – załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – do pobrania w zakładce "Pliki".


Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wiąże się z liczbą rodzajów sieci (np. sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, itp.) bądź przyłączy podlegających uzgodnieniu, nie dotyczy zaś długości tych sieci bądź liczby przyłączy jednego rodzaju.


Stawka podstawowa za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wynosi 150 zł.
Stawki szczegółowe wynoszą odpowiednio:

150 zł – za pierwszy rodzaj sieci uzbrojenia terenu,
105 zł – za każdy następny rodzaj sieci uzbrojenia terenu (150 zł x 0,7),
105 zł – za pierwszy rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7),
73,50 zł – za każdy następny rodzaj przyłącza (150 zł x 0,7 x 0,7).


Biuro czynne:

poniedziałek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 16:00

wtorek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:30

środa: biuro zamknięte – narada koordynacyjna

czwartek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:30

piątek: 7:30 – 12:00; 12:15 – 15:00Informacja o etapie uzgodnienia wniosku dostępna w zakładce "Wnioski NK"